Úvod>> BergSystems

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY BERG Systems, s. r. o.

I. Základní ustanovení

(1) Pojmy užité v těchto obchodních podmínkách BERG Systems, s. r. o.

Obchodní zákoník

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky BERG Systems, s. r. o.platné ke dni objednávky zákazníka a umístěné na www.bergsystems.cz

BERG Systems, dodavatel, provozovatel, prodávající

Obchodní společnost BERG Systems, s.r.o.,

IČ: 051 87 770, DIČ: CZ05187770

sídlem Stavební 445/2a, Trnitá, 602 00 Brno

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 94006

e-shop BERG Systems

E-shop BERG Systems je aktuálně umístěn na www.bergsystems.cz a umožňuje nákup zboží ze sortimentu BERG Systems zákazníkům objednávkou v elektronickém prostředí těchto internetových stránek. BERG Systems je provozovatelem tohoto e-shopu  a v rámci své podnikatelské činnosti dodává zákazníkům e-shopu nabízené zboží. Hlavním sortimentem jsou komponenty pro garážová vrata, brány, okna, dveře, vjezdy, zabezpečovací a stínící techniku. Nákup prostřednictvím e-shopu se řídí těmito obchodními podmínkami.

Zákazník

Osoba nakupující od BERG Systems; osoba registrovaná v e-shopu BERG Systems; osoba jednorázově identifikovaná v e-shopu BERG Systems; osoba, která vede předsmluvní jednání s BERG Systems, nebo která s BERG Systems uzavřela smlouvu kupní nebo smlouvu o dílo

Spotřebitel

Zákazník - osoba, která při uzavření smlouvy o dodávce zboží či služeb nebo jiném jednání s BERG Systems nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání

Cena

Cena zboží či služeb objednaných zákazníkem. Cena nezahrnuje dopravné.

Kupní smlouva

Kupní smlouva uzavřená mezi zákazníkem a BERG Systems dle platného a účinného občanského zákoníku ke dni objednávky. Je-li zákazníkem spotřebitel, vztahují se na smlouvu zvláštní ustanovení o ochraně spotřebitele.

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo uzavřená mezi zákazníkem a BERG Systems dle platného a účinného občanského zákoníku ke dni objednávky. Je-li zákazníkem spotřebitel, vztahují se na smlouvu zvláštní ustanovení o ochraně spotřebitele.

Doba objednávky

Časový okamžik, kdy byla objednávka odeslána zákazníkem

Objednávka

Návrh smlouvy kupní nebo smlouvy o dílo, který zákazník učinil vůči BERG Systems. Objednávku může zákazník učinit písemně, elektronicky prostřednictvím e-mailu, prostřednictvím e-shopu, osobně nebo telefonicky.

Rámcová smlouva

Písemná smlouva mezi BERG Systems a zákazníkem (rámcová smlouva kupní)

Zboží

Zboží nabízené BERG Systems v době objednávky

Služby

Služby nabízené BERG Systems v době objednávky

Reklamační řád

Součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád, který je uveden jako příloha č. 1 těchto obchodních podmínek.

Dokumentace

Dokumentace ke zboží přicházející dle povahy v úvahu (návody, manuály, záruční listy) a účetní doklady přicházející dle povahy obchodu v úvahu (např. faktura)

Přílohy

Přílohou těchto obchodních podmínek a na konci tohoto dokumentu je

(2) Obchodní podmínky BERG Systems

Obchodní podmínky BERG Systems upravují vzájemná práva a povinnosti mezi BERG Systems a zákazníkem. Tyto obchodní podmínky se stávají součástí každé smlouvy o nákupu zboží či služeb mezi zákazníkem a BERG Systems, ať už je smlouva sjednána písemně, ústně, prostřednictvím e-shopu nebo jiným distančním způsobem. Obchodní podmínky jsou vždy platné ke dni odeslání objednávky.

(3) Vztah k jiným smlouvám

Pokud je mezi BERG Systems a zákazníkem uzavřena písemná rámcová smlouva, mají její ustanovení přednost předustanovením těchto obchodních podmínek, a to v částech, jež jsou v obou dokumentech upravenyo dlišně.

(4) Doručování

Doručování mezi BERG Systems a zákazníkem se děje nejčastěji prostřednictvím e-mailu. Zákazník souhlasí s tím, aby s ním dodavatel komunikoval elektronicky prostřednictvím e-mailu, který jako kontaktní elektronickou adresu sdělil dodavateli. Dále zákazník potvrzuje, že  zprávy či úkony odeslanému do této e-mailové schránky mu jsou řádně doručeny do jeho dispoziční sféry, tedy že měl objektivní možnost se se zásilkou seznámit a má se tedy za to, že písemnost mu byla doručena v den shodující se se dnem odeslání, ačkoliv její doručení zákazník nepotvrdil. 

II. Zákazník

(1) Identifikace

Podmínkou nákupu v e-shopu je registrace nebo jednorázová identifikace. Ten, kdo činí registraci nebo jednorázovou identifikaci, je odpovědný za pravdivost údajů, které uvede a za škodu vzniklou uvedením nepravdivých údajů. Provozovatel e-shopu není povinen ověřovat pravdivost těchto údajů.

 (2) Jednorázová identifikace

Zákazník může nakupovat v e-shopu na základě jednorázové identifikace bez registrace bez možnosti užívat výhod registrovaných zákazníků. Výhody poskytované registrovaným zákazníkům určuje svou volbou co povahy i kvantity BERG Systems jako provozovatel e-shopu a uvádí je na stránkách e-shopu. Jednorázovou identifikaci provede zákazník odesláním identifikačních údajů do formuláře na stránkách e-shopu. E-shop v procesu vyplnění jednorázové identifikace nabídne zákazníkovi informace, které dle zákona je povinen poskytnout. Zákazník odpovídá za pravdivost svého prohlášení o tom, zda se seznámil s nabídnutými informacemi. Objednáním v e-shopu prostřednictvím jednorázové identifikace zákazník vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

(3) Registrace

a) Vyplnění povinných registračních údajů zákazníkem a souhlas s odesláním registračního formuláře je žádostí zákazníka o registraci. E-shop v procesu vyplnění registračního formuláře nabídne zákazníkovi informace, které dle zákona je povinen poskytnout. Zákazník odpovídá za pravdivost svého prohlášení o tom, zda se seznámil s nabídnutými informacemi. Žádostí o registraci současně zákazník souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Provozovatel e-shopu není povinen vyhovět každé žádosti o registraci. Provozovatel e-shopu je oprávněn vyžádat si doplňující identifikační či informační údaje či doplnění žádosti o registraci. Přístupovými údaji do e-shopu jsou:

  • Přihlašovací jméno zvolené zákazníkem
  • Přihlašovací heslo, které poskytne provozovatel e-shopu. Přihlašovací heslo je doporučeno při prvním přihlášení změnit.

b) Zákazník, kterému bylo poskytnuto přihlašovací heslo k jeho žádosti o registraci, je registrovaný zákazník. Registrace zákazníka bude vždy provozovatelem e-shopu zrušena, pokud o to zákazník požádá. Registrace zákazníka může být provozovatelem e-shopu zrušena.

c) Zákazník bere na vědomí nutnost zacházet s přihlašovacím jménem a heslem opatrně a zabránit jejich zneužití. Zákazník v případě potřeby může požádat provozovatele e-shopu o blokaci přístupu.

(4) Podnikatel

Jde-li o zákazníka, který při objednávání zboží nebo služeb od BERG Systems, nebo jiném obchodním jednání s BERG Systems uvádí svoje identifikační číslo, považuje se podle těchto obchodních podmínek za podnikatele. Takovýto zákazník svým souhlasem s těmito obchodními podmínkami prohlašuje za nesporné, že jeho nákup na e-shopu se týká jeho podnikatelské činnosti.

(5) Stát či územně samosprávná jednotka

Zákazník se považuje za územně samosprávnou jednotku, stát či státní organizaci, pokud při registraci nebo jednorázové identifikaci uvede údaje, z nichž vyplývá, že jde o takový subjekt, a to i tehdy, pokud by byl jinak považován za podnikatele. Tento zákazník svým souhlasem s těmito obchodními podmínkami prohlašuje za nesporné, že jeho nákup na e-shopu se týká zabezpečování veřejných potřeb a jeho nákup v e-shopu slouží k uspokojování veřejných potřeb.

(6) Spotřebitel

Je-li zákazník osoba, který při nákupu nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (= jedná mimo tento rámec), vztahuje se na něj zvláštní úprava v čl. X těchto obchodních podmínek.

III. Smlouva

(1) Zboží a služby k objednání

a) Zákazník má možnost objednat z e-shopu od dodavatele položky, které v e-shopu umístí do nákupního košíku. E-shop uvádí dostupnost všech položek nabízených v e-shopu. Údaj o dostupnosti zbožív e-shopu však nemusí být vždy zaručen.

b) Další zboží a služby k objednání vyplývají z internetových stránek BERG Systems, zejména z katalogu zboží. Informace o nabízeném zboží a službách poskytnou též na dotaz osobně, telefonicky nebo e-mailem pracovníci BERG Systems.

(2) Vyplnění objednávky

a) Zákazník objednává zboží v e-shopu elektronicky na formuláři e-shopu. Zákazník odpovídá za to, že objednávku vyplnil pravdivě a úplně. Objednávku lze vyplnit v jazyce českém a slovenském. Objednávka je po svém uzavření dodavatelem archivována, s čímž zákazník výslovně vyslovuje souhlas, a je přístupná registrovanému zákazníkovi prostřednictvím jeho přístupových údajů na webových stránkách e-shopu. Jsou-li některé údaje generovány automaticky do objednávky z e-shopu, považují se odesláním objednávky zákazníkem za její součást. E-shop v procesu vyplnění objednávky nabídne zákazníkovi informace, které dle zákona je povinen poskytnout nebo které jsou potřebné dle povahy obchodu. Zákazník je vyzván k potvrzení, že se s takovými informacemi seznámil. Zákazník odpovídá za pravdivost svého prohlášení, že se seznámil s nabídnutými informacemi. Objednávkový formulář umožňuje zákazníkovi až do okamžiku odeslání objednávky vrátit se k předchozím krokům objednávky a opravit či změnit již vyplněné položky. Před odesláním objednávky je zákazníkovi zobrazena na stránce e-shopu vždy celá objednávka a zákazník může objednávku po kontrole změnit, zrušit nebo odeslat.

b) Zákazník může zboží nebo služby objednat také písemně, osobně, elektronicky prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

(3) Obsah objednávky                              

Objednávka obsahuje zpravidla tyto náležitosti:

a) Vymezení dodavatele a objednatele

b) Vymezení předmětu smlouvy(popis objednávaného zboží/služeb, množství)

c) Cena zboží/služby; případnězpůsob a termín úhrady

d) Termín a způsob dodání, adresa převzetí/doručení zboží

e) Cena dopravy

(4) Uzavření smlouvy

a) Dodavatel prostřednictvím e-shopu navrhuje zákazníkům uzavření smlouvy o dodávce zboží uvedených v e-shopu, za ceny a za podmínek uvedených v e-shopu včetně podmínky, že součástí návrhu smlouvy jsou tyto obchodní podmínky.

b) Zákazník odesláním objednávky do e-shopu potvrzuje, že se seznámil s informacemi, jejichž obsah jako přečtený potvrdil v průběhu vyplňování objednávky, že souhlasí s ujednáními, jejichž obsah odsouhlasil v průběhu objednávky, že souhlasí s  obsahem objednávky a s těmito obchodními podmínkami a že souhlasí s uzavřením smlouvy internetem jako prostředkem komunikace na dálku.

c) Smlouva je uzavřena doručením řádné objednávky do e-shopu, čímž je doručena dodavateli. Doručení objednávky e-shop  neprodleně potvrdí;přílohou e-mailové zprávy o potvrzení objednávky je dokument obsahující plné znění aktuálně platných a účinných obchodních podmínek. Je-li předmětem smlouvy pouze prodej zboží, vzniká smlouva kupní. Je-li předmětem smlouvy prodej zboží a jeho montáž či samotná montáž, vzniká smlouva o dílo.

d) Smlouva mezi BERG Systems a zákazníkem je uzavřena také mimo e-shop, a to když zákazník doručí dodavateli objednávku a dodavatel objednávku potvrdí.

(5) Odvolání a změna objednávky

Zákazník má právo objednávku odvolat, nejpozději však do doby, než mu bude odesláno potvrzení objednávky, a to způsobem buď prostřednictvím e-shopu v režimu přihlášeného registrovaného zákazníka, nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu. V odvolání objednávky vždy musí být uvedeno číslo objednávky a identifikace zákazníka. Odvolání objednávky provede zákazník bez zbytečného odkladu, aby tak předešel nákladům s realizací objednávky na straně dodavatele či jiným škodám. Tím není dotčena možnost pozdějšího odvolání objednávky, pokud se na tom strany vzniklé smlouvy dohodnou.

(6) Ověření objednávky

BERG Systems si vyhrazuje právo ověřit zpětným e-mailovým dotazem správnost osoby zákazníka a jeho zájmu o předmět koupě, zejména pokud bude mít pochybnosti o identitě kupujícího. V takovém případě neběží žádné lhůty související s objednávkou až do řádné odpovědi zákazníka.

(7) Cena

a) Cena je uvedena v e-shopu u konkrétní položky a generuje se do objednávky, celková cena se zobrazuje v nákupním košíku. Cena se zobrazuje bez DPH i s DPH. Zobrazená cena nezahrnuje náklady na dopravu („dopravné“). Balné je zahrnuto v ceně. Nabídky zboží, jakož i ceny, případně akční nabídky uvedené na stránkách e-shopu, jsou v platnosti do odvolání či vyčerpání zásob, na které se vztahují.

b) Cena přepravní služby (dopravné) závisí na hmotnosti a objemu dodávky a bude vypočítána dodatečně podle skutečně vynaložených nákladů dodavatele.

c) Při objednávce mimo e-shop bude cena uvedena v potvrzení objednávky, které dodavatel doručí zákazníkovi.

(8) Splatnost ceny a daňové doklady

a) Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k věci až do úplného zaplacení kupní ceny.

b) Faktura dodavatele vystavená na základě smlouvy je daňovým dokladem. Dodavatel je oprávněn zákazníkovi namísto listinného vyhotovení faktury zaslat fakturu v elektronické podobě, a to se stejnými účinky, jako by šlo o doklad listinný. Zákazník tedy přijetím těchto obchodních podmínek souhlasí s vystavením a použitím elektronického daňového dokladu, přičemž elektronická faktura bude zákazníkovi doručena prostřednictvím e-mailu, který jako kontaktní elektronickou adresu sdělil dodavateli.

c) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží dle kupní smlouvy dnem dodání a při dodání díla dle smlouvy o dílo předáním díla, nestanoví-li daňové zákony jinak. Platby v hotovosti jsou omezeny limity zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti.

d) Kupní cena je splatná zpravidla předem, nejpozději při převzetí plnění zákazníkem. Po dohodě je možné doručení zboží na dobírku. U některého zboží může dodavatel požadovat zaplacení zálohy. Doručení zboží s následnou platbou v termínu podle faktury se zpravidla uplatní u zákazníků s rámcovou smlouvou.

e) Dopravné se hradí spolu s kupní cenou, nebylo-li dohodnuto jinak. Při platbě platební kartou zákazník prohlašuje, že jeho platba kartou je oprávněná a odpovídá dodavateli za naplnění platby.

(9) Kupní smlouva

Uzavřením kupní smlouvy se dodavatel jako prodávající a zákazník jako kupující dohodli, že dodavatel se zavazuje dodat zákazníkovi sjednané zboží a převést na něj vlastnické právo k němu a zákazník se zavazuje uhradit sjednanou kupní cenu a zboží převzít.

 (10) Smlouva o dílo 

Uzavřením smlouvy o dílo se dodavateljako zhotovitel a zákazník jako objednatel dohodli, že dodavatel provede pro zákazníka sjednané dílo (zpravidlaservisdodanéhozboží) na náklad a nebezpečí zhotovitele za sjednanou cenu a zákazník se zavazuje mu za to zaplatit sjednanou cenu a sjednané dílo převzít. Zákazník je povinen převzít i dílo, které vykazuje nepodstatné vady či nedodělky, které nebrání použití díla s tím, že při předání se dodavatel a zákazník dohodnou, jakým způsobem a do jaké doby budou takové nepodstatné vady či nedodělky odstraněny či kompenzovány. Zákazník souhlasí, aby s plněním smlouvy o dílo bylo započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

(11) Místo plnění

a) Místem plnění je sídlo dodavatele BERG Systems, s. r. o., Stavební 455/2a, Trnitá, 602 00 Brno. Dodavatel plní vůči zákazníkovi svůj dluh jakožto zasilatelský, případně odnosný.

b) Při osobním odběr u zboží dle smlouvy kupní zákazník zboží převezme v sídle dodavatele, které je zároveň jeho provozovnou (výdejním místem). Při dodání zboží na adresu zákazníka je místem dodání adresa zákazníka, kterou jako místo dodání uvedl v objednávce. Je-li sjednáno dodání smluvním přepravcem na dodací adresu kupujícího, je zboží dodáno předáním prvnímu dopravci k přepravě.

c) Dodavatel bez zbytečného odkladu informuje zákazníka prostřednictvím e-mailu, že konkrétně specifikované zboží bylo předáno k přepravě.

d) Zákazník potvrzuje převzetí zboží podpisem dokladu o převzetí, přepravního listu či obdobného dokladu.

(12) Doba plnění

a) Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, platí, že doba plnění se sjednává dodatečně mezi dodavatelem a zákazníkem, zpravidla telefonicky. Je-li však u smlouvy kupní sjednáno místo dodání adresa zákazníka a způsob dopravy smluvním přepravcem či poštou, je čas plnění oprávněn určit dodavatel dle možností přepravy.

b) Doba plnění se prodlužuje o dobu prodlení zákazníka se součinností potřebnou k dodání. Jestliže zákazník nepřevezme zboží včas, má se za to, že k předání zboží zákazníkovi došlo v době, kdy dodavatel umožnil zákazníkovi nakládat se zbožím a zákazník porušil smlouvu tím, že zboží nepřevzal.

c) Jestliže zákazník nepřevezme zboží včas a nepřevezme jej ani k dodatečné výzvě dodavatele, má dodavatel právo na úhradu nákladů na uskladnění zboží za dobu prodlení zákazníka s převzetím a nákladů zpětné přepravy k prodávajícímu. Tím není dotčen případný nárok na náhradu škody vzniklou tímto prodlením zákazníka dodavateli.

(13) Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

a) Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k věci až do úplného zaplacení kupní ceny. Věcí se pro účely této výhrady rozumí celá dodávka zboží (všechny položky) na základě objednávky. Kupní cenou se pro účely této výhrady rozumí celková cena celé dodávky zboží na základě objednávky.

b) Do zaplacení kupní ceny zůstává zboží vlastnictvím prodávajícího a kupující je jeho držitelem. Zpracování nebo přestavění zboží se dějí stále pro prodávajícího jakožto zpracovatele, avšak bez jeho povinnosti.

c) Zaniká-li vlastnictví prodávajícího spojením věcí, je domluveno, že vlastnictví či spoluvlastnictví kupujícího na spojené věci přechází podle podílu resp. hodnoty na prodávajícího. Kupující opatruje vlastnictví prodávajícího bezplatně. Kupující je oprávněn zpracovat nebo zcizit zboží v řádném obchodním styku, pokud není v prodlení. Zastavení a zajišťovací převod práva jsou nepřípustné.

d) Z dalšího prodeje zboží ve vlastnictví prodávajícího na základě výhrady vlastnického práva, nebo jiného právního důvodu vzniknuvší pohledávky, postupuje kupující v celém rozsahu na prodávajícího, jehož zmocňuje zpeněžit tyto pohledávky na jeho účet vlastním jménem.

e) Nebezpečí škody na zboží přechází z dodavatele na zákazníka v okamžiku, kdy zákazník zboží převezme, nebo jestliže tak neučiní včas, přechází nebezpečí škody na zboží v době, kdy dodavatel umožní zákazníkovi nakládat se zbožím v místě dodání a zákazník poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme, ač je k tomu povinen. Při odeslání zboží přechází nebezpečí škody na zboží předáním prvnímu dopravci. Tato pravidla platí jak pro zboží určené jednotlivě, tak i na zboží určené podle druhu.

f) Podpisem výdejky/prodejky či jiného potvrzení o převzetí zboží či přepravního listu bez uvedení výhrad potvrzuje zákazník, že zboží převzal a že jej koupil za cenu a podmínek dle takového dokladu bez zjevných vad či nesrovnalostí v počtu.

(14) Dokumentace ke zboží

a) Dokumentaci ke zboží je dodavatel oprávněn zákazníkovi namísto listinného vyhotovení faktury poskytnout elektronicky formou pdf. souboru, který lze stáhnout ze stránek e-shopu. Takové poskytnutí dokumentace se považuje za rovnocenné tomu, jako by dokumentace byla poskytnuta v listinné podobě.

b) Je-li dokumentace plně či zčásti poskytnuta v listinné podobě, bude předána současně se zbožím nebo s předáním díla.

IV. Zvláštní ujednání o smlouvě o dílo

(1) Uzavření smlouvy o dílo bez dohody o některých jejích částech

Smlouva o dílo, zpravidla na servis dodavatelem dodaného zboží, je prostřednictvím prostředků komunikace na dálku uzavřena i tehdy, nejsou-li sjednány některé její části. V případě, že není sjednána doba plnění či místo plnění či cena dopravy, doplní tuto náležitost smlouvy strany dodatečnou dohodou; toto nahrazuje i písemné potvrzení zhotovitele o době plnění díla. Účelem tohoto ustanovení je umožnit zákazníkovi i dodavateli operativní dohodu.

(2) Odstoupení od smlouvy o dílo pro nedosažení dodatečné dohody

Nedojde-li k dodatečné dohodě mezi dodavatelem a zákazníkem o době či místě plnění nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy, má zákazník i dodavatel díla právo od smlouvy o dílo odstoupit, ledaže již bylo dílo provedeno, nebo s dílem započato. Odstoupit dle tohoto ustanovení může zákazník uplatnit nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy.

V. Odstoupení od smlouvy

(1) Odstoupení dodavatele

Dodavatel zboží či služby může od smlouvy odstoupit, pokud

a) Zákazník neuhradí cenu v době splatnosti a způsobem dle smlouvy.

b) Zákazník nepřevezme plnění v době a způsobem dle smlouvy.

c) Objednávka zákazníka obsahuje zjevnou nesprávnost či nesmyslný či neurčitý údaj.

d) Zákazník, ač je dodavatelem požádán, neupřesnil či nepotvrdil obsah uzavřené smlouvy či trvání svého zájmu o plnění ze smlouvy či svou totožnost do dne následujícího po odeslání dotazu či žádosti dodavatele. Po dobu od odeslání žádosti či dotazu do doby doručení odpovědi zákazníka se přerušuje běh lhůty k dodání plnění.

e) Zboží nelze dodat v přiměřené době (tato situace může nastat i tehdy, pokud předběžně dle informací e-shopu se zboží jevilo jako dostupné).

f) Zboží je staženo z oběhu na základě zákona či úředního rozhodnutí.

g) Nabídka zboží je pozastavena (např. z důvodu sdělení výrobce nebo dodavatele, že zboží může být stiženo výrobní vadou) či předběžně pozastavena (např. z důvodu podezření na výrobní vadu).

h)Cena nebo jiný údaj dle objednávky je zjevně nesprávný (např. softwarová chyba v číselných řádech).

ch) V mezidobí mezi okamžikem uzavření smlouvy a předáním plnění došlo k výrazné změně ceny nebo nákladů na realizaci či doručení.

i) Požadované plnění se již nevyrábí nebo nedodává.

j) Zákazník je v prodlení s plněnímjinéjiž splatné platební povinnosti vůči dodavateli.

(2) Odstoupení zákazníka

Zákazník může od smlouvy odstoupit v případech těmito obchodními podmínkami výslovně uvedených či v případech, kdy jeho právo na odstoupení je založeno přímo zákonem. Zákazníka, který je spotřebitelem, výslovně upozorňujeme na zvláštní úpravu uvedenou v čl. X těchto obchodních podmínek.

(3) Forma odstoupení

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení zákazníka může být provedeno a doručeno prostřednictvím e-shopu v režimu přihlášeného registrovaného zákazníka nebo prostřednictvím e-mailu, případně písemně. Odstoupení dodavatele může být provedeno a doručeno elektronicky na e-mail zákazníkau vedený jako kontaktní elektronická adresa, případně písemně.

VI. Důsledky odstoupení

Není-li speciálním ustanovením těchto obchodních podmínek ujednáno jinak (viz zejména část Spotřebitelské smlouvy v čl. X), dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zákazník povinen dodavateli vrátit do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení dodané zboží. Dodavatel je v případě odstoupení od smlouvy povinen vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu zboží nebo její zaplacenou část a zaplacené dopravné nebo jeho zaplacenou část do 14 (čtrnácti) dnů od vrácení zboží. Dodavatel je oprávněn započíst si proti vraceným částkám náklady vynaložené v souvislosti s uzavřením smlouvy v případě, že příčinu k odstoupení zavdal zákazník (dopravné, balné atd.) jakož i škody na zboží vzniklé v době, kdy nebezpečí škody na zboží nesl zákazník. Totéž se obdobně uplatní pro případy, kdy smlouva se nepovažuje za uzavřenou, přestože již kupní cena nebo její část byla uhrazena.

VII. Zpětná přeprava

(1) Pokud zákazník předává zboží ke zpětné přepravě (např. při reklamaci nebo při odstoupení od smlouvy), je povinen zboží zabalit vlastním nákladem na cestu tak, aby během přepravy na zboží v důsledku vadného obalu nevznikla škoda (doporučeno s využitím původního obalu). Neučiní-li tak, odpovídá v plném rozsahu za škodu vzniklou v důsledku vadného balení. Zákazník vrací zpět zboží na svůj náklad. Pokud by náklady na vrácení zboží platil z jakéhokoli důvodu dodavatel, je zákazník povinen tyto náklady dodavateli nahradit.

(2) Zákazník nesmí posílat zpět zboží na dobírku. Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího, nemusí dodavatel převzít a v tom případě se nepovažuje za vrácené.

(3) Zákazník je povinen ke zpětné přepravě předat vše, co se zbožím obdržel, včetně dokladů a průvodní dokumentace, pokud byla dodána v listinné podobě. Zákazník však je oprávněn ponechat si právní a účetní doklady o koupi. K vracenému zboží však přiloží z důvodu správné identifikace kopie těchto dokladů.

(4) Zákazník nese nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží, k němuž zaniklo jeho vlastnické právo v důsledku odstoupení od smlouvy nebo zboží předaného ke zpětné přepravě až do okamžiku, kdy zboží převezme dodavatel. Zákazník je zavázán dbát o to, aby na zboží po tuto dobu nevznikla škoda.

(5) Zákazník má možnost  předat zboží přímo dodavateli na adrese sídla společnosti BERG Systems, nebo zboží na adresu sídla dodavatele odeslat přepravcem.

VIII. Odpovědnost za vady a záruka

(1) Dodavatel odpovídá za vady, které plnění jím dodané mělo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka, i když se vada stane zjevnou až po této době.

(2) Dodavatel nad rámec této povinnosti odpovídá za vady, které se vyskytnou na plnění po převzetí v záruční době (dále jen"záruka"). Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené jejím obvyklým užitím či poškození nesprávným zacházením. Záruční doba činí 24 (dvacet čtyři) měsíců na plnění dle smlouvy kupní, resp. o dílo.

(3) Při převzetí zboží je zákazník povinen ihned před potvrzením převzetí zkontrolovat si zásilku dle výdejky/dodejky či přepravního listu či jiného dokladu o zboží. V případě zjevných vad včetně nesrovnalosti v počtu či poškození obalu je zákazník povinen uplatnit je ihned, zejména je vyznačit je ihned při předání písemnou formou na doklad o převzetí a nechat si je potvrdit tím, kdo mu zboží předává (při dopravě přepravcem). Zákazník se zavazuje o takových vadách bezodkladně informovat dodavatele a ten se mu zavazuje poskytnout nutnou součinnost. Pokud zákazník převezme zboží zjevně poškozené nebo nekompletní či jinak zjevně vadné a stvrdí svým podpisem řádné předání, není možno reklamaci dodatečně uplatnit. Potvrdí-li kupující převzetí zboží bez výhrad, má se za to, že zboží bylo převzato bez zjevných vad.

(4) Vyjde-li vada najevo později než při předání zboží, je zákazník povinen oznámit dodavateli vady bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl zjistit při včasné prohlídce
a dostatečné péči.

(5) V oznámení o vadě musí zákazník uvést přesný popis vady. Pro předání zboží k uplatnění záručních práv se uplatní ujednání o zpětné přepravě podle těchto obchodních podmínek. Práva z odpovědnosti za vady i ze záruky uplatňuje zákazník u dodavatele.

IX.Ochrana osobních údajů

(1) BERG Systemsprohlašuje, že při nakládání s osobními údaji zákazníka bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje o zákazníkovi jím poskytnuté jsou s jeho prokazatelným souhlasem shromažďovány a zpracovávány dodavatelem prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze, a to výhradně za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a dodavatelem a nabízení obchodu nebo služeb zákazníkům. Rozsah spravovaných údajů odpovídá registračnímu formuláři a nejsou zde spravovány žádné citlivé údaje. Osobní údaje zákazníka se BERG Systems zavazuje chránit.

(2) Odesláním vyplněného registračního formuláře, resp. vyplněním osobních údajů v rámci e-shopu BERG Systems dává zákazník dodavateli souhlas k shromažďování a zpracovávání osobních údajů o zákazníkovi na dobu neurčitou. Zákazník má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to požádá písemně či elektronicky prostřednictvím přístupu do e-shopu za využití svých přihlašovacích údajů dle registrace.

(3) Zákazník souhlasí s tím, aby BERG Systems pro tento účel shromažďoval a spravoval jeho osobní údaje a poskytoval je v nutném rozsahu dodavateli.

(4) Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou cestou na e-mailovou adresu zákazníka. Zákazník může svůj souhlas kdykoli odejmout písemně či elektronicky prostřednictvím přístupu do e-shopu za využití svých přihlašovacích údajů dle registrace, nebo prostřednictvím e-mailu.

(5) BERG Systems je zaregistrován ve veřejném registru zpracování osobních údajů vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů.

X.Spotřebitelské smlouvy

(1) Vymezení zákazníků, na které se tato ujednání vztahuje

Je-li zákazník spotřebitel, uplatní se oproti obecným ustanovením obchodních podmínek zvláštní práva spotřebitele.

(2) Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení

a) Zákazník-spotřebitel může bez důvodu odstoupit od smlouvy kupní a vrátit na svůj náklad zboží do 14 dnů od jeho dodání, pouze však nepoužité a nepoškozené. Nelze odstoupit od smlouvy o koupi zboží, které bylo atypické, vyrobené nebo upravené dle požadavků zákazníka, dodávané jako metráž či zboží nikoli běžné či výjimečných vlastností pro konkrétní účel. Při vrácení zboží je zákazník vázán ustanoveními o zpětné přepravě v čl. VII těchto obchodních podmínek. 

b) Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen v případech stanovených občanským zákoníkem nebo těmito podmínkami. Spotřebitel však nemůže odstoupitod smluv vyjmenovaných v § 1837 občanského zákoníku, kterými jsou např. smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění a další smlouvy vyjmenované zákonem.

c) Výslovně spotřebitele upozorňujeme, že svým souhlasem s těmito obchodními podmínkami žádá o to, aby s plněním smlouvy o poskytování služby bylo započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (viz čl. III odst. 10 těchto obchodních podmínek) a že bude-li započato s plněním smlouvy o poskytování služby se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy.

(3) Lhůty a způsob doručení odstoupení

a) Pokud se zákazník rozhodne odstoupit od smlouvy, může tak učinit písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Dodavatel prohlašuje, že zákazník může v souladu s ustanovením §1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku využít vzorového formuláře k podání odstoupení od smlouvy, který je součástí těchto obchodních podmínek jako příloha č. 3. Současně se vzorovým formulářem tímto podává dodavatel zákazníkovi vzorové poučení k možnosti odstoupit od smlouvy, které je součástí těchto obchodních podmínek jako příloha č. 2. 

b) Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli prokazatelně odesláno do uplynutí lhůty pro odstoupení. Důvod odstoupení není nutno uvádět, ale pokud jej kupující uvede, dodavateli to pomůže zlepšit služby zákazníkům.

c) Je-li smlouva uzavřena mezi dodavatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem, má spotřebitel právo od smlouvy bez dalšího odstoupit do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle občanského zákoníku povinen předat, lze odstoupit ve lhůtě do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení spotřebitele. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

(4) Odstoupení od smlouvy kupní

Důsledkem odstoupení je povinnost spotřebitele vrátit zboží dodavateli na jeho adresu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. V témže případě je dodavatel povinen vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svoupovahu obvyklou poštovní cestou.

(5) Odstoupení od smlouvy o dílo

Pokud spotřebitel odstoupil od smlouvy o dodávce služeb a služba mu již byla poskytnuta, není z toho dodavateli ničeho povinen. Pokud však spotřebitel po právu odstoupí od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitel dodavateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel dodavateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

(6) Vysvětlení rozsahu práva na odstoupení, vrácení plnění

a) Výše uvedená ustanovení zákona nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Zboží, které bude spotřebitel vracet dodavateli, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém je spotřebitel převzal. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky používání. Zákazník, který je spotřebitelem, odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Další povinnosti smluvních stran při zpětné přepravězboží upravují ustanovení čl.VIItěchto obchodních podmínek. Zákazník, který je spotřebitel, však není povinen nahradit dodavateli náklady spojené s přepravou a balením zboží při expedici zboží zákazníkovi na základě jeho objednávky.

b) Pokud bude zboží zákazníkem částečně spotřebováno či opotřebováno nebo poškozeno,
v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je zákazník povinen současně s vrácením zboží nahradit dodavateli spotřebu, opotřebení či poškození zboží v penězích. Dodavatel je oprávněn svou pohledávku na úhradu škody vzniklé snížením hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a pohledávku na úhradu nákladů na vrácení zboží započíst proti pohledávce spotřebitele na vrácení kupní ceny.

(7) Poučení o mimosoudním řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

XI.Právní úprava vztahů

(1) Právní vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem řídí právním řádem České republiky a v rámci tohoto uvedeného právního řádu občanským zákoníkem. Je-li zákazník spotřebitelem, řídí se vztahy i zvláštními pravidly podle ustanovení občanského zákoníku vztahujících se na spotřebitele.

(2) Na právní vztahy dodavatele a zákazníka, který není spotřebitelem, se nepoužijí ta ustanovení právního řádu na ochranu spotřebitelů, které se týkají jen vztahů mezi spotřebiteli a podnikateli. Pravidla stanovená primárně na ochranu spotřebitelů, která se mají podle dotčených právních řádů použít i na vztahy mezi podnikateli, ale která lze mezi podnikateli vyloučit dohodu smluvních stran, se v těchto vztazích nepoužijí (typicky se nepoužijí pravidla vycházející z čl. 10, 11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES o elektronickém obchodu, nestanoví-li vnitrostátní předpis donucujícím způsobem jinak).

(3) Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na předsmluvní jednání stran.

(4) Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne  1.září 2016.

V Brně dne 30.srpna 2016

Za BERG Systems s.r.o.

Petr Pajer, v. r.  
jednatel  

Přílohy ke stažení